Integritetspolicy

Meliva respekterar och strävar efter att värna om personliga integritet och har som målsättning att skydda personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Denna Integritetspolicy gäller för dig som vill ansöka en tjänst som hanteras av Meliva och beskriver hur Meliva samlar in, använder och lagrar personuppgifter.

Genom att skicka in en ansökan samtycker du till att Meliva behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

Allmänt

Meliva är personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Dina personuppgifter behandlas i syfte att hantera och underlätta rekryteringar i vår verksamhet.

 

Insamling av personuppgifter

Meliva ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du skickar in, eller för de personuppgifter som kommer oss tillhanda genom tredje part, t.ex. LinkedIn.

 

Personuppgifter

För att kunna skapa den bästa möjliga upplevelsen behöver vi kunna processa och lagra din data under och efter rekryteringsprocessen . De behandlade personuppgifterna delas även med Melivas kunder i rekryteringsprocessen.


Vi processar och lagrar följande data:


Varför behandlar vi dina uppgifter?

Meliva behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra rekryteringsprocessen.

Behandlingen av personuppgifter sker för följande ändamål samt med följande rättsliga grunder för behandlingen:

 

Ändamål med behandlingen

Identifiering av potentiella kandidater

Rättslig grund = Berättigat intresse

Inhämtade av utlåtande från referenser

Rättslig grund = Berättigat intresse

Försäljning av rekryteringstjänster

Rättslig grund = Berättigat intresse

Genomföra och utvärdera personlighet och kompetens

Rättslig grund = Berättigat intresse

Utföra och erbjuda tjänster i Melivas kandidatportal

Rättslig grund = Fullgörande av avtal, samtycke

Bokföringsskyldighet

Rättslig grund = Uppfylla rättslig förpliktelse

Presentera kandidater för kunder och övriga tjänster

Rättslig grund = Fullgörande av avtal, berättigat intresse

Besvara enskildas förfrågningar och krav

Rättslig grund = Berättigat intresse 

Föra statistik för målgruppsoptimering

Rättslig grund = Berättigat intresse

Hantera eventuella tvister eller ärenden gällande påstådd diskriminering.

Rättslig grund = Rättslig förpliktelse

 

Samtycke

I samband med att en kandidat deltar i en rekryteringsprocess eller använder Melivas rekryteringstjänster inhämtar vi ett uttryckligt samtycke för det fall vi kommer att komma att behandla känsliga personuppgifter, s.k. särskilda kategorier av personuppgifter, som vi erhåller från en kandidat. Vi kommer endast att behandla sådan information i den utsträckning och så länge den är relevant för rekryteringsprocessen.

 

Lagring

De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas inom EU/EES.

 

Hur länge behandlas personuppgifterna? 

Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. Observera att en arbetssökande kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra dina personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar.

 

Vid upphörande av samtycke behåller vi dina uppgifter i två år från ditt senaste ansökningsdatum som bevisföring av en rättvis rekryteringsprocess i enlighet med Diskrimineringslagen. Därefter anonymiseras dina personuppgifter och all data som identifierar dig raderas.

 

Dina rättigheter

Som användare har du rätt att begära ut dina personuppgifter som behandlas av oss. Detta gör du genom att skriftligen underrätta oss, se kontaktuppgifter nedan. Du har rätt till att utan kostnad begära ut en kopia av de behandlade personuppgifter som tillhör dig. Du har även rätt att i vissa fall kräva radering eller begränsning i behandling av dina personuppgifter.

Du har under vissa omständigheter rätt till överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet), vilket innebär rätten att få ut dina personuppgifter och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så länge detta inte negativt påverkar andras fri- och rättigheter.

 

Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och GDPR. Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Det åligger dig att tillse att dina inloggningsuppgifter hålls hemliga.

 

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part. Meliva kan i vissa fall lämna ut personuppgifter till tredje parter såsom anges nedan. När personuppgifter lämnas ut till dessa tredje parter vidtar Meliva rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna lämnas ut på ett säkert och juridiskt korrekt sätt.

 

Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part som vi har sekretessförbindelse och personuppgiftsbiträdesavtal med.


Aggregerad data

Vi kan komma att aggregera dina personuppgifter. Aggregerad data innehåller inte längre någon information som kan härledas till en viss individ och utgör därmed inte längre personuppgifter. Därefter kan vi komma attdela aggregerad information (icke identifierbara personuppgifter) till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Meliva förbehåller sig rätten att revidera Integritetspolicyn. Om vi ändrar Integritetspolicyn kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar i den mån detta krävs enligt gällande lagstiftning.

 

Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter: Var vänlig notera att kontaktinformationen nedan finns till för frågor angående vår hantering av personuppgifter, inte för att ta emot ansökningar.